np.flipud()函数可以将矩阵里面的值倒序.
注意:只是在第一个维度上进行倒序哦.

例如:

>>> arr = np.arange(6)
>>> arr
array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> np.flipud(arr)
array([5, 4, 3, 2, 1, 0])

如果是多维矩阵也只是在第一个维度上进行倒序.

>>> A = np.diag([1.0, 2, 3])
>>> A
array([[ 1., 0., 0.],
    [ 0., 2., 0.],
    [ 0., 0., 3.]])
>>> np.flipud(A)
array([[ 0., 0., 3.],
    [ 0., 2., 0.],
    [ 1., 0., 0.]])
posted @ 2018-05-14 09:13:36
评论加载中...

发表评论